LockScreen Informer - Hiện thị thông tin màn hình khóa đặc sắc

LockScreen Informer - Hiện thị thông tin màn hình khóa đặc sắc

Cydia Tweaks, Posted By King Jun 21, 2014 at 8:12 PM
LockScreen Informer là 1 tweak sử dụng cho những máy iOS đã Jb giúp bạn có một màn hình khóa vô cùng đặc sắc.
Video liên quan