AppETA - hiển thị chi tiết thông tin tải ứng dụng từ Apple Store

AppETA - hiển thị chi tiết thông tin tải ứng dụng từ Apple Store

Cydia Tweaks, Posted By Red Rose Mar 27, 2014 at 5:14 PM
AppETA là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép hiển thị chi tiết thông tin tải ứng dụng từ Apple Store
Video liên quan