Badger 7 - xem nhanh thông báo của ứng dụng trên springboard

Badger 7 - xem nhanh thông báo của ứng dụng trên springboard

Cydia Tweaks, Posted By Red Rose Mar 20, 2014 at 11:42 AM
Badger 7 là 1 tweak cho các máy iPhone/iPad đã jailbreak, cho phép người dùng xem nhanh thông báo của ứng dụng trên springboard - AppStoreVn
Video liên quan