Barrel - hiệu ứng dịch chuyển giữa các màn hình trên Springboard

Barrel - hiệu ứng dịch chuyển giữa các màn hình trên Springboard

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:16 PM
giúp tạo các hiệu ứng đồ họa khi lật trang biểu tượng của bạn khi bạn di chuyển ngoài màn hình chính. Trong các thiết lập tinh chỉnh bạn có thể lựa chọn từ 18 chế độ khác nhau.
Video liên quan