BatteryLife - xem thông số thực của pin trên máy iOS

BatteryLife - xem thông số thực của pin trên máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 5, 2014 at 1:53 PM
BatteryLife là 1 tweak cho phép người dùng xem thông số thực của pin trên máy iOS, hỗ trợ iOS 7.
Video liên quan