BetterPowerDown - thêm tùy chỉnh vào màn hình tắt máy

BetterPowerDown - thêm tùy chỉnh vào màn hình tắt máy

Cydia Tweaks, Posted By Seta May 9, 2014 at 10:07 PM
BetterPowerDown là tweak Cydia cho các máy iPhone iPad đã jailbreak, giúp thêm tùy chỉnh vào màn hình tắt máy.
Video liên quan