Boxy 2 - Tùy biến điều khiển icon đặc biệt

Boxy 2 - Tùy biến điều khiển icon đặc biệt

Cydia Tweaks, Posted By King Jun 21, 2014 at 8:11 PM
Boxy 2 là một tweak Cydia giúp bạn có một cách hiện thị icon rất đặc biệt vui vẻ , tweak sư dụng cho các máy iOS đã JB.
Video liên quan