ColorBadges - đồng bộ màu thông báo cập nhật với màu icon ứng dụng

ColorBadges - đồng bộ màu thông báo cập nhật với màu icon ứng dụng

Cydia Tweaks, Posted By Red Rose Mar 26, 2014 at 9:03 PM
ColorBadges là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép đồng bộ màu thông báo cập nhật với màu icon ứng dụng
Video liên quan