Down Look - Đặt máy xuống bàn là tắt

Down Look - Đặt máy xuống bàn là tắt

Cydia Tweaks, Posted By King Jun 18, 2014 at 4:02 PM
Down Look là một tweak Cydia cho máy iphone, ipad đã jb, sử dụng tweak dễ dàng bật tắt máy cần thao tác đặt xuống , cầm lên.
Video liên quan