GridSwitcher - hiển thị dạng lưới trong màn hình đa nhiệm

GridSwitcher - hiển thị dạng lưới trong màn hình đa nhiệm

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:24 PM
GridSwitcher là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép hiển thị dạng lưới trong màn hình đa nhiệm.
Video liên quan