Infiniboad - tùy biến icon trong springboard cho các máy iOS

Infiniboad - tùy biến icon trong springboard cho các máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Red Rose Mar 21, 2014 at 2:13 PM
Infiniboad là 1 tweak cho phép tùy biến icon trong springboard cho các máy iOS đã jailbreak
Video liên quan