SlideUP2Unlock - vuốt lên để mở khóa màn hình

SlideUP2Unlock - vuốt lên để mở khóa màn hình

Cydia Tweaks, Posted By Seta May 15, 2014 at 11:35 AM
SlideUp2Unlock là tweak Cydia cho các dòng máy iPhone iPad đã jailbreak, cho phép vuốt lên để mở khóa màn hình.
Video liên quan