SlideWeather - hiển thị thời tiết ở màn hình khóa cho các máy iOS

SlideWeather - hiển thị thời tiết ở màn hình khóa cho các máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Red Rose Apr 1, 2014 at 6:07 PM
SlideWeather là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép hiển thị thời tiết ở màn hình khóa cho các máy iOS
Video liên quan