SmartTap - chạm để mở, tắt màn hình

SmartTap - chạm để mở, tắt màn hình

Cydia Tweaks, Posted By Seta May 9, 2014 at 10:08 PM
SmartTap là tweak Cydia cho các máy iPhone/iPad đã jailbreak, cho phép chạm 2 lần để mở, tắt màn hình tương tự như trên các dòng máy LG.
Video liên quan