Status Peek - Check status mọi lúc mọi nơi

Status Peek - Check status mọi lúc mọi nơi

Cydia Tweaks, Posted By King Jun 18, 2014 at 4:01 PM
Status Peek là tweak Cydia cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép xem status trạng thái máy bất kỳ lúc nào.
Video liên quan