StatusBright - vuốt trên thanh trạng thái để chỉnh độ sáng màn hình cho máy iOS

StatusBright - vuốt trên thanh trạng thái để chỉnh độ sáng màn hình cho máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Red Rose Mar 20, 2014 at 11:41 AM
StatusBright là 1 tweak cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép người dùng vuốt trên thanh trạng thái để chỉnh độ sáng màn hình cho máy iOS
Video liên quan