TinyGrid+ - tùy chỉnh hiển thị của thư mục ngoài Springboard trên iPhone/iPad

TinyGrid+ - tùy chỉnh hiển thị của thư mục ngoài Springboard trên iPhone/iPad

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 4, 2014 at 3:30 PM
TinyGrid+ cho phép tùy chỉnh hiển thị của thư mục ngoài Springboard trên iPhone/iPad.
Yêu cầu máy iOS đã jailbreak.
Video liên quan