TouchBar - Thêm thanh tùy chọn bật tắt nhanh cho máy iOS

TouchBar - Thêm thanh tùy chọn bật tắt nhanh cho máy iOS

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 12, 2014 at 11:13 AM
TouchBar là 1 tweak Cydia cho các máy iOS đã jailbreak, cho phép bạn thêm thanh tùy chọn bật tắt nhanh (bật tắt Wifi, 3G, Bluetooth...)
Video liên quan