[Truyện Vainglory] Ardan lore 1: Nhiệm vụ bí mật của Catherine

[Truyện Vainglory] Ardan lore 1: Nhiệm vụ bí mật của Catherine

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Oct 26, 2015 at 4:58 PM
“Mục tiêu là ai?”
“Phải nói là những mục tiêu mới đúng. Mục tiêu song sinh, với khả năng phép thuật đáng kinh ngạc. Ngươi sẽ nhớ tới mẹ của chúng, cũng là người chị em của ta, Julia.”

Chi tiết truyện tại đây.