[Truyện Vainglory] Phinn lore 15: Những kẻ đào mỏ

[Truyện Vainglory] Phinn lore 15: Những kẻ đào mỏ

Cuộc Sống, Posted By lotus612 Jan 4, 2016 at 10:43 AM
"Trong trường hợp này, mười ngàn đồng vàng là to rồi. Chúng ta sẽ chia đôi, mỗi người được ba ngàn, rồi ta sẽ sống cuộc sống dư giả."...

Chi tiết truyện tại đây.