Vertex - tùy biến Mission Control cho các máy chạy iOS 7 đẹp hơn

Vertex - tùy biến Mission Control cho các máy chạy iOS 7 đẹp hơn

Cydia Tweaks, Posted By Mọt Game Mar 14, 2014 at 6:16 PM
Vertex là 1 tweak cho các máy iPhone/iPad, cho phép người dùng tùy biến Mission Control cho các máy chạy iOS 7 đẹp hơn, gộp control center và màn hình switcher vào.
Video liên quan