Thông tin mới về : AERIS

Cái chết của Aerith chắc chắn là một trong những đoạn cutscene có ảnh hưởng lớn nhất tới thế giới game.
Những câu hỏi ám ảnh nhất của Final Fantasy 7 và Final Fantasy 8 đã chính thức được trả lời.

Share This Page