Thông tin mới về : AVENGERS 2

Michael Waldron - biên kịch của Doctor Strange 2 sẽ chịu trách nhiệm về kịch bản cho Loki 2.

Share This Page