Thông tin mới về : BẮT VÀ BÁN CÁC BỘ PHẬN CỦA CON NGƯỜI

Người chơi Palworld phát hiện ra rằng họ có thể bắt, sau đó cắt và bán các bộ phận của NPC

Share This Page