Thông tin mới về : BLIZZARD ACTIVISION

Cựu nhân viên này sẽ được chơi miễn phí World of Warcraft (trừ các bản mở rộng) cho đến tận năm 2033.

Share This Page