Thông tin mới về : BLOOD KNIGHT

Blood Knight là class nhân vật mới nhất của Diablo, xuất hiện 9 năm sau Crusader.

Share This Page