Thông tin mới về : HƯỚNG DẪN TẢI NARAKA: BLADEPOINT

Hệ thống combat trong Naraka: Bladepoint mượt mà nhưng khá phức tạp, dễ làm quen nhưng khó làm chủ.

Share This Page