Thông tin mới về : PLAYSTATION STUDIO

Sony thông báo cắt giảm lực lượng lao động tại các studio dưới quyền, bao gồm cả việc đóng cửa London Studio.

Share This Page