Thông tin mới về : TIÊU THỤ BA TRIỆU BẢN

Bảy tháng sau khi phát hành, Street Fighter 6 đã đạt doanh số 3 triệu.

Share This Page