Thông tin mới về : UBISOFT LA FORGE

Ghostwriter của Ubisoft sẽ tạo ra lời thoại cho các NPC trong trò chơi.

Share This Page